Předmět, účel, rozsah a cena patentu

Každý z nás už někdy slyšel nebo četl o patentech. Někteří se s patenty dokonce osobně setkali ve škole, ve vlastní firmě nebo třeba u konkurenčního produktu. Málokdo ale rozumí jejich základním atributům. V tomto článku představíme, co ten patent vlastně je.

Předmět patentu

Patent je právní ochrana vynálezu zaručující jejímu vlastníkovi výhradní právo vynález využívat, tedy spíše zakazovat všem ostatním, aby jeho vynález využívali.

Podmínky patentovatelnosti

1

Novost

To, co chcete patentovat, nesmí být nikde zveřejněno (a to ani vámi). Vždy nejdříve podávejte přihlášku.

2

Dostatečná tvůrčí/vynálezecká činnost

Vaše řešení musí být dostatečně inovativní, a tedy nesmí být jasné jinému odborníkovi z oboru. takže například řešení nedostatečné svítivosti žárovky přidáním žárovky druhé by vám patentový úřad neschválil.

3

Průmyslová využitelnost

Poslední podmínka – průmyslová využitelnost – znamená, že váš vynález musí být užitečný v libovolné oblasti hospodářství (nejen v průmyslu, ale třeba i zemědělství). Může být prodán, vyroben, lze jej využít při výrobě nebo například měření.

Patentovat můžete pouze vynález, a tedy technické řešení, případně návod, jak jej uskutečnit.

Typickým příkladem vynálezů, které můžete patentovat, jsou:

 • nové výrobky a technologie
 • výrobní postupy
 • chemicky vyrobené látky
 • léčiva
 • průmyslové produkční mikroorganismy
 • biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí
 • technické implementace softwaru

Existují však i tzv. výluky, které patentovat nelze. Těmi jsou:

 • objevy
 • vědecké teorie
 • plemena zvířat
 • nové odrůdy rostlin
 • nebo například způsoby léčení lidí a zvířat

K čemu patent slouží – účel

Patent plní hlavně roli zakazovací – jeho získáním mohu zakázat ostatním dané řešení využívat. Neznamená to však, že svým vynálezem nezasahuji do patentu někoho jiného. Úřad tuto průmyslově-právní nezávadnost neřeší. Musíte si ji pohlídat sami rešerší na patentovou čistotu.

Účelem patentu může být například omezení konkurence nebo zisk. Toho lze dosáhnout dlouhodobým zajištěním konkurenční výhody při vlastní výrobě anebo prostřednictvím poskytování licencí dalším subjektům.

Patenty jsou také cestou k vylepšení firemní pověsti, poskytují ochranu proti kopírování i například prevenci proti případným soudním sporům.

Náklady na získání patentu

Při spolupráci s patentovým zástupcem se náklady u českého patentu pohybují v rozmezí 40-100 000 Kč. Cena patentu závisí na rozsahu ochrany, kterou má patent poskytovat, na komplexnosti vynálezu a také složitosti řízení před úřady. K těmto poplatkům se po udělení patentu přidávají poplatky udržovací – na prvních 10 let se bavíme o 20 000 Kč.

Rozsah patentové ochrany

Patent je omezen věcně, časově i teritoriálně. Dle názvu patentu „Obličejový respirátor“ se nedozvíme, zda je chráněna membrána z nanotextilie, nebo pouze způsob uchycení gumičky. To se dozvíme až z patentových nároků, které věcný rozsah patentu definují. Právě jejich správná definice je hlavním úkolem patentových zástupců. Ti je navrhují tak, aby nebyly příliš obecné a nedaly se snadno omezit/zrušit, a zároveň aby nebyly příliš podrobné, aby poskytovaly co nejširší ochranu daného řešení.

Teritoriální omezení patentu znamená, že patent platí pouze ve státech, kde byl udělen a pravidelně jej udržujete v platnosti. Nic jako celosvětový patent totiž neexistuje. „Patentované řešení“ tak může znamenat patentované v ČR nebo v 50 státech. V každém státě navíc může být dané řešení chráněno jinak.

Náklady na několik patentů jsou vysoké, proto je vždy potřeba důkladně promyslet, jaké trhy jsou pro Vás důležité teď i v následujících letech. Vhodnou strategií může být získání patentového monopolu jen na Vašich největších trzích nebo tam, kde své produkty vyrábí Vaše největší konkurence. Často se ukáže, že efektivní globální ochranu zajistí patent platný v jednotkách zemí.

Patent platí a je vymahatelný od data udělení patentovým úřadem, dokud jeho majitel platí udržovací poplatky, případně dokud není zrušen. Maximální doba platnosti jednoho patentu je však 20 let, v případě léčiv pak 25 let.

Základní informace o patentu si můžete i poslechnout přímo od našeho CEO a patentového zástupce Michala Jordána v naší sérii videí na YouTube:

Související články