Zásady ochrany osobních údajů


V těchto zásadách ochrany osobních údajů bychom vás jako společnost patentových zástupců PatentEnter s.r.o., se sídlem Koliště 1965/13a, 602 00 Brno – Černá pole, IČ: 05793491, (dále jen „PatentEnter“) chtěli informovat o způsobu aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení), a to ve smyslu jeho ustanovení čl. 13 a následujících.

Mlčenlivost

Všichni zaměstnanci PatentEnter a dále i případné další spolupracující osoby, jako advokáti, jsou ze zákona vázáni povinnou mlčenlivostí o jakékoliv informaci, kterou získali v souvislosti s poskytováním právní služby.

Tato mlčenlivost mimo jiné znamená, že jakákoliv informace související s poskytováním právní služby nesmí být bez souhlasu klienta sdělena komukoliv mimo PatentEnter. Tato speciální zákonná povinnost patentových zástupců obsahuje nebo dokonce přesahuje řadu povinností, které Nařízení ukládá i subjektům, které nemají zákonnou povinnost mlčenlivosti. Tato mlčenlivost dopadá i na případné osobní údaje jiných osob, které patentovému zástupci sdělí (svěří) klient pro účely poskytnutí služby anebo v souvislosti s ní.

Takto chráněnou se stává jakákoliv informace nám sdělená, a to i ve formě dotazu, který je položen zájemcem o naši službu. Přitom nelze vyloučit, že některé z takto poskytnutých informací jsou osobním údajem ve smyslu Nařízení.

V případě klientů je s případnými osobními údaji nakládáno způsobem, který vyplývá ze smlouvy o poskytování služeb patentového zástupce, uzavřené mezi klientem a PatentEnter. Stejně nakládáme s případnými osobními údaji těch, s nimiž smlouva o právní služby uzavřena nebyla.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Bude-li PatentEnter ve smyslu Nařízení Správcem osobních údajů v souvislosti s poskytnutím našich služeb, jako je vypracování a podání přihlášek průmyslových práv, resp. v souvislosti se sdělenými osobními údaji klientem či potenciálním klientem (dále jen Klient), bude je zpracovávat a uchovávat za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v návaznosti na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje Klienta jsou zpracovávány v rozsahu:

  • jméno,
  • příjmení,
  • telefonní číslo,
  • e-mail,
  • datum narození,
  • bydliště,
  • případně další údaje, které sdělí klient pro účely poskytnutí služby.

Informace obsahující osobní údaje jiných subjektů osobních údajů (osobní údaje zaměstnanců, původců, spolupracujících osob klienta atd.) jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro poskytovanou službu (právní rozbor, podání přihlášky průmyslových práv, komunikace s národními patentovými úřady atd.).

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z právního vztahu uvedeného výše.

Kontaktní údaje PatentEnter jako správce

PatentEnter lze kontaktovat následujícími vzdálenými způsoby:

  • písemně na adrese sídla uvedené výše;
  • písemně prostřednictvím emailové adresy: info@patententer.cz
  • telefonicky na tel. č.: +420 778 052 075

Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické formě a neautomatizovaně.

Klient má právo požádat PatentEnter o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Klient má právo, aby PatentEnter bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Klient má právo požadovat, aby PatentEnter bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, a PatentEnter má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Klient má právo požadovat, aby PatentEnter omezila zpracování osobních údajů, v případech stanovených Nařízením.

Klient má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud PatentEnter zpracovává osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které již poskytl PatentEnter, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu PatentEnter bránila, a to v případech stanovených Nařízením.

Pokud se klient domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Klient (subjekt údajů) tuto informaci bere na vědomí.